Jakie są elementy sprawozdania finansowego?

Jakie są elementy sprawozdania finansowego?

Pięć głównych elementów sprawozdania finansowego to: aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody i koszty.

Aktywa to rzeczy, które firma posiada, takie jak pieniądze w banku, nieruchomości i sprzęt. Zazwyczaj są one wykazywane w bilansie po koszcie początkowym (zwanym również kosztem historycznym) pomniejszonym o amortyzację.

Aktywa

Aktywa spółki to rzeczy posiadane przez nią o wartości pieniężnej. Obejmują one środki pieniężne i ich ekwiwalenty, nieruchomości i grunty, wyposażenie, majątek osobisty i inwestycje.

Aktywa dzieli się na dwie główne kategorie: bieżące (lub krótkoterminowe) i trwałe. Pierwsza obejmuje aktywa, które można zamienić na gotówkę w ciągu roku, takie jak należności i zapasy.

Druga obejmuje długoterminowe aktywa trwałe, takie jak budynki, samochody i maszyny. Z czasem ulegają one amortyzacji, ale nadal stanowią wartość finansową dla firmy.

Aktywa są kategoryzowane w oparciu o trzy czynniki: możliwość zamiany, fizyczne istnienie i wykorzystanie. Wymienialność oznacza łatwość, z jaką aktywa mogą być zamienione na gotówkę; fizyczne istnienie odnosi się do tego, w jaki sposób aktywa są związane z operacjami biznesowymi, a użytkowanie opisuje sposób, w jaki wykorzystujesz aktywa.

Zobowiązania

Zobowiązania to wszelkie pieniądze, które firma jest winna, a które pojawiają się w jej bilansie. Obejmują one długi wobec dostawców, kontrahentów, pracowników oraz podatki należne rządowi.

Zobowiązania są zwykle wymienione po prawej stronie bilansu, wraz z aktywami i kapitałem własnym. Aktywa reprezentują pozycje o wartości finansowej, takie jak budynki, sprzęt i zapasy.

Firmy wykorzystują zobowiązania również do finansowania operacji, opłacania dużych ekspansji i usprawniania transakcji z innymi firmami. Jednak zbyt duża ilość zobowiązań może spowodować problemy z wypłacalnością firmy i ostatecznie doprowadzić do bankructwa.

Kapitał własny

Kapitał własny to kwota pieniędzy, która pozostaje właścicielom firmy po spłaceniu wszystkich długów i zobowiązań. Reprezentuje on część własności i prawo do korzystania z przyszłych zysków, wzrostu wartości i prawa głosu w spółce.

Bilans korporacji pokazuje aktywa, które firma posiada (gotówka, należności i sprzęt) oraz zobowiązania, które ma (pasywa, takie jak zobowiązania). Wszelkie różnice między tymi kwotami pokazują, co należy do właścicieli lub akcjonariuszy jako ich udziały kapitałowe.

Bilans przedsiębiorstwa jest kluczowym sprawozdaniem finansowym wykorzystywanym przez kierownictwo do oceny płynności i poziomu zadłużenia, a także do określenia, czy posiada ono wystarczające aktywa, aby wypełnić swoje bieżące zobowiązania. Pozwala również porównać poziom zadłużenia z poziomem kapitału własnego zainwestowanego w firmę.

Dochody

Dochody firmy są jednym z najważniejszych elementów sprawozdania finansowego. Pokazują, ile pieniędzy firma otrzymuje ze sprzedaży swoich produktów i usług, zanim odliczy wszelkie koszty.

Najczęstszym rodzajem przychodów są przychody ze sprzedaży, czyli dochody, które firma otrzymuje ze sprzedaży swoich produktów i/lub usług. Innym rodzajem przychodów mogą być darowizny, wpływy z pozwów sądowych i odsetki uzyskane z inwestycji.

Drugim rodzajem przychodów są zyski, które odnoszą się do zysków, jakie firma osiąga z działalności pozabiznesowej. Zyski mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak sprzedaż aktywów trwałych lub sprzedaż segmentu operacyjnego.

Wydatki

Wydatki spółki to pieniądze wydawane na jej regularne operacje biznesowe. Koszty te są następnie odejmowane od całkowitych przychodów, aby uzyskać zysk lub stratę netto spółki.

Koszty obejmują koszty operacyjne, takie jak koszt sprzedanych towarów, koszty administracyjne, koszty marketingowe i koszty odsetek. Koszty nieoperacyjne to koszty, które nie są związane z podstawową działalnością operacyjną firmy.

Te koszty są zwykle rejestrowane w tym samym okresie, w którym ujmowane są związane z nimi przychody. Przykładem takich kosztów są podatki od nieruchomości, ubezpieczenia i wynagrodzenia dla pracowników. Są one grupowane w rachunku zysków i strat, aby pomóc właścicielowi firmy zorientować się, ile wydał. Pozwalają również właścicielowi na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przyszłych wydatków lub inwestycji. Mogą być również wykorzystane jako narzędzie do określenia, co jest potrzebne do zwiększenia sprzedaży lub rentowności.

Poprzedni artykuł

Amortyzacja jak księgować?

Następny artykuł

Koszty nkup jak księgować?

Oceń artykuł: Jakie są elementy sprawozdania finansowego?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5